1. ฟุตบอล
0001. ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0009. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0010. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2. ฟุตซอล
0002. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0007. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0008. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3. วอลเลย์บอล
0003. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0004. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0005. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0006. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4. บาสเกตบอล
0021. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0022. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0023. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0024. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5. เซปักตะกร้อ
0025. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0026. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0027. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0028. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6. เทเบิลเทนนิส
0011. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0012. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0013. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0014. เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0015. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0016. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0017. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0018. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0019. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ 0020. เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
7. เปตอง
0029. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0030. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0031. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0032. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0083. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0084. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0085. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0086. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0087. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0088. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0089. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0090. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0091. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ 0092. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
8. กรีฑา
0037. วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0038. วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0039. วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0040. วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0041. วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0042. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0043. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0044. กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0045. ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0046. พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
0047. ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0048. วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0049. วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0050. วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0051. วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0052. วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0053. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0054. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0055. กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0056. ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0057. พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 0058. ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0059. วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0060. วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0061. วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0062. วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0063. วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0064. วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0065. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0066. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0067. กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0068. ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0069. พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0070. ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
0071. วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0072. วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0073. วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0074. วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0075. วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0076. วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0077. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0078. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0079. กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0080. ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0081. พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 0082. ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
9. E-sports (ROV)
0033. การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 0034. การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
0035. การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0036. การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
10. วู้ดบอล
0094. การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0095. การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0096. การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0097. การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0098. การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0099. การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
0100. การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 0101. การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.010399103164673 วินาที