#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 11.50 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 2 11.85 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 3 11.86 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 5 12.14 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 6 12.17 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 8 12.46 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021014928817749 วินาที