1.เด็กหญิงปพิชญา อภิชัย

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2.เด็กหญิงปิยะธิดา เนตรวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
3.เด็กหญิงพรรษกร มีวรรณ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
4.เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขประเสริฐ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0055
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
5.เด็กหญิงเตชินี ดาวฤกษ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
6.นายกฤษณพงศ์ โย่แฮ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0037
กรีฑา
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0039
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5
0043
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
7.นายณัฐพล ลุนชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0065
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
8.นายณัฐภัทร ใจกล้า
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0043
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
9.นายบูรพา อำไพพร้อม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0062
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0065
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
10.นายปิยะพงษ์ คำริน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0065
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
11.นายพีรพัฒน์ ทำคำหมื่น
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0069
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
12.นายมโนภัทร ปวงคำไหล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0060
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0065
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
13.นายวรพล แก้วบุตร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0038
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0043
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
14.นายศภยุธร์ เวียงสมุทร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2
0043
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
15.นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมคำหมื่น
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
16.นางสาวขวัญจิรา ละมัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
3
0053
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
17.นางสาวจิราพัชร จันต๊ะมา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0056
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0058
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
4
0028
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
18.นางสาวธนัชชา เชอมือ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
19.นางสาวธัญชนก ปวงวันนา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0080
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
3
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
20.นางสาวพร้อมวาสนา วรรณรังษี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
21.นางสาววนัชพร วงค์พันตา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0051
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
22.นางสาววัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
23.นางสาวสลิตา คำราพิช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0048
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
4
0053
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
24.นางสาวสาริกา คะแซ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0010
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
3
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.14660692214966 วินาที