#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย เอกราช มาเยอะ
2.นาย ไซร้ ในยอด
3.นาย อภิสิทธิ์ แสงจันทร์
4.นาย กนกพันธุ์ ทาศักดิ์
5.นาย สุวรรณ ยี่เสาร์
6.นาย ประสิทธิ์ มาเยอะ
7.นาย จิรายุ เรือนจินนา
8.นาย สมหวัง มาเยอะ
9.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
10.นาย ชัยสิทธิ์ บุญสม
11.นาย ชาญชัย แซ่หวุ่ย
12.นาย ประจักษ์ สุธรรม
13.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
14.นาย พีรพัฒน์ นุใจเหล็ก
15.นาย ปรีชา เพชรเจริญ
16.นาย ประกรณ์ อาดำ
17.นาย พัด สองแดน
18.นาย อาหย่ง ลิจัน
19.นาย กฤษฎา เด่นปรีชา
20.นาย อาซือ เชอหมื่อ
21.นาย สายเมือง วิชัย
22.นาย สิทธิโชค อินทร์ตา
23.นาย นันทวัฒน์ ดำรงค์
24.นาย กันต์ชาติ แสนยากร
25.นาย นันทิวัฒน์ จิวเดช
1.ว่าที่ร้อยเอก เอนก แก้วเทพ
2.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
3.ว่าที่ร้อยตรี วีรพงศ์ ปินะเจริญ
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย ปราบปกป้อง ถาแหล่ง
2.นาย ชาญชัย มาเยอะ
3.นาย สงกรานต์ สิริภูมิ
4.นาย จักรพรรดิ์ รู้อ่าน
5.นาย ธงชัย แซ่หว่าง
6.นาย วิระพล จีบือ
7.นาย รัตติกรณ์ แก้วรากมุข
8.นาย พีระพงษ์ สภูยศ
9.นาย กิตติเดช นิลคง
10.นาย สิทธิโชค เบเชะกู่
11.นาย ธนพล แซ่เหมา
12.นาย พันกร อาซอง
13.นาย ปิยังกูร ผะก่าคำแหลง
14.นาย วีระยุทธ พงศ์พชร
15.นาย ธัชนนท์ แก้วระกา
16.เด็กชาย พงศกร กินนาธรรม
17.นาย อัศนัย หมื่นอุดม
18.นาย พิพัฒน์ หม่อโป๊ะกู่
19.นาย เทอดศักดิ์ วงศ์ชัย
20.นาย ฐิติพงศ์ ปัญญาอิ่นแก้ว
21.นาย ภูริณัฐ อะทะจา
22.นาย จิณณวัตร ประสิทธิ์
23.นาย ณัฐนนท์ เอกชีวะ
1.นาย ธานนทร์ อุ่นตาล
2.นางสาว วราพร พรมมี
3.นาย สาโรจน์ เครื่องสาย
4.นาย ปวันรัตน์​ ไชยคำวัง
5.นาย กฤตพัส วงค์เมทา
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย มอญ เคอ
2.นาย ปัณณวัฒน์ อรุณโชติ
3.นาย พีรพัฒน์ ทำคำหมื่น
4.นาย สงพงษ์ จิตตั้ง
5.นาย สุรชัช จินาแดง
6.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
7.นาย เจนณรงค์ ปัญญสปิน
8.นาย ปิยะพงษ์ คำริน
9.นาย ณัฐพันธ์ ตันทารส
10.นาย กฤติกร เกิดศรี
11.นาย วิศรุต ลาจ้อย
12.นาย พงศกร แสงฮอง
13.นาย ณัฐพล ลุนชัย
14.นาย ธนาณัฐ จานเก่า
15.นาย ปวริศ บุญยวรรณ
16.นาย รตน เวียงบรรพต
17.นาย กิตติพงษ์ หมื่อแล
18.นาย อรันย์ ดีทู
19.นาย เศรษฐพงศ์ กันทวงค์
20.นาย พีรภัทร นาแปง
21.นาย ธีรเดช บุญธรรม
22.นาย ธนากร แสงลี่
23.นาย อาย่า มาเยอะ
24.นาย นันทยศ แซ่วอ
25.นาย ชัยวัฒน์ แซ่ลี
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
2.นาย ชยณัฐ เสาร์ปา
3.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4.นาย ปฏิญาณ หลาบมาลา
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
2.นาย อนุวัฒน์ หลวงดี
3.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
4.นาย เฉลิมพล อุดร
5.นาย สิทธิพน ไข่กา
6.นาย อำพน อายีกู่
7.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
8.นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
9.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
10.นาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
11.นาย วิสุทธิ์ สมจิตร
12.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
13.นาย อาโซ อู่แม
14.นาย สมชาย ลาเช
15.นาย นิติพล ชมภูรัตน์
16.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
17.นาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
18.นาย ต้นน้ำ ท้าวชัยมูล
19.นาย พนิชพล เเก้วพงค์
20.นาย อาผ่า มาเยอะ
21.นาย ภูมิภิวัต แซ่ย้า
22.นาย กันทรากน ปินปันคง
23.นาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
24.นาย นลิน เดชขจร
25.นาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
3.นาย เทวราช กรกฎกำจร
4.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
5.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นาย ณัฐพงศ์ อุตมา
2.นาย กิตติภูมิ ราตรี
3.นาย พีรชชัย หมูแปง
4.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
5.นาย พงศ์พัทธ์ คำทอง
6.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
7.นาย จิรายุ แลเซอะ
8.นาย นิธินาคินทร์ ใจมิภักดิ์
9.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
10.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
11.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
12.นาย กิตติชัย เยี่ยเบี่ยงกู่
13.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
14.นาย ฐนกร ฟูแสง
15.นาย ชวัลวิทย์ เลาหมู่
16.นาย พีรพัฒธิ์ นาใจ
17.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
18.นาย วรากร คำชุ่ม
19.นาย ยุทธนา จันทร์โสดา
20.นาย กิตติศักดิ์ ชื่นดวง
21.นาย พิจิตร ชอบสราญ
22.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
23.นาย แดง ไทยใหญ่
24.นาย ประกาย สารคำ
25.นาย กฤษติกรณ์ มะโนวัง
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
3.นาย วีระพงศ์ วรรณมณี
6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นาย ธิติธาดา ปราศัย
2.นาย นรุตม์ชัย กาคำ
3.นาย เจษฎากร ศรีนาวงศ์
4.นาย ภาคิน คำมะวงศ์
5.นาย สมภพ สกุลนำชัย
6.นาย วทัญญู ศรพัฒนาจิตร
7.นาย ปิยพัทธ์ ชัยราช
8.นาย ภัทรพล ติปตา
9.นาย ยุทธศาสตร์ ฉัตรชาติณรงค์
10.นาย กรวิชญ์ บุดดี
11.นาย อดิศร บุญเจิง
12.นาย สัญชาติ สกาวเลิศพนา
13.นาย พฤหัสนัยน์ ไชยลังการ
14.นาย ราชการ จินดาธรรม
15.นาย ณัฐวุฒิ บุญยวง
16.นาย พงศ์ดนัย ไชยะวงศ์
17.นาย ธนกฤต อินเทพ
18.นาย นันพิพัฒน์ พงษ์มณี
19.นาย กุลกันต์ ไกรวิชญ์สกุล
20.นาย พัชรพงษ์ ถาวงค์
21.นาย ทักษ์ดนัย มั่นคง
22.นาย วัชรพงษ์ วัชรวงศ์ภิญญู
23.นาย ชนะชัย แซ่ลี
24.นาย อาทิตย์ มากเจริญ
25.นาย วรเดช แซ่พ่าน
1.นาย พงศกร สุทธศรี
2.นางสาว พัชริน โนวิชัย
3.นางสาว นารีรัตน์ ลีลาศีลธรรม
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
1.นาย ณธนันท์ เขื่อนวิเศษ
2.นาย ปรเมษฐ์ ติยะธะ
3.นาย พิพัฒพงษ์ ดาวัล
4.นาย ตะวันเทพ สมวัน
5.นาย ไตรภพ ชำนาญพล
6.นาย อภิวัฒน์ พิมพ์มาตย์
7.นาย ญาณเทพ เครือวงค์สืบ
8.นาย อังกูร ไชยมงคล
9.นาย ณัฐพงศ์ พิชัย
10.เด็กชาย เจ้าพญา ทะลอมคำ
11.นาย หน่อทูล ลุงจาย
12.นาย พัสกร คิดอ่าน
13.เด็กชาย โตษินธุวานนท์ อินนันชัย
14.เด็กชาย ศุภณัฐ ชัยประภา
15.เด็กชาย กรวินท์ ธิวัง
16.เด็กชาย กฤตพจน์ หัตถกอง
17.นาย จิรายุส แซ่หาญ
18.เด็กชาย กรตะวัน มีอาหาร
19.เด็กชาย อนุรักษ์ ธรรมเส็ง
20.นาย ณัฐวุฒิ ติคำ
21.นาย วรพงษ์ บัวไข
22.นาย พัฒนพล คำภาษี
23.นาย กิตติพงษ์ กิจคม
24.เด็กชาย อนนท์กานต์ สุระมานะ
25.นาย ศิวกร ศิริภักดิ์
1.นาย นิกร ก้อนแก้ว
2.นาย อภิสิทธิ์ นวลคำวัง
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุญรอด
2.นาย สุรนาท ลาภพรวิโรจน์
3.นาย เจษฎาภรณ กำแพงแก้ว
4.นาย จักรพันธ ์จันบัวลา
5.นาย สุรสิทธิ์ แก่นพฤกษา
6.นาย นวมินทร สิงห์ราช
7.นาย กิตติภูมิ จันทร์กะพ้อ
8.นาย สรภพ มีเสงี่ยม
9.นาย สกลภัทร ประมัย
10.นาย พีรพัฒน คำชาย
11.นาย ยุทธการ เขมโสภาวัฒน์
12.นาย ฐานันดร อินทวัยชัย
13.นาย เอกรินทร์ หาญวัง
14.นาย ไชยศิพัทธ สุขเอี่ยม
15.นาย เอกมงคล พวงไธสง
16.นาย ธรรศ จันทรสาขา
17.นาย ณัฐพงศ ปอหลุง
18.นาย ณัฏสิทธิ์ ตระการจันทร
19.นาย ธนากร ไกรษี
20.นาย ธีรเทพ พัชรมโน
21.นาย นันทวัฒน วิโย
22.นาย พัชรพงศ ยอดวีระพงษ
23.นาย อธิป คำมา
24.นาย สกลวรรธน ศรีทาพักตร
1.นาย เฉลิมพงษ์ บุญยืน
2.นาย รัตนชัย พุฒใต้

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.031406879425049 วินาที