#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
1.เด็กหญิง อรวรรณ จิตต์ปรีชา
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กหญิง กรณิการ์ นินตัน
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว ปิยพัชร อินทนนท์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024964809417725 วินาที