#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย วรพล แก้วบุตร
2.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
3.นาย ศภยุธร์ เวียงสมุทร
4.นาย ณัฐภัทร ใจกล้า
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
2 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.เด็กชาย สมพร สมทะนะ
2.เด็กชาย สิรภพ ชัยศรี
3.นาย ลัทธวิทย์ พรรดา
4.นาย ภูธิป มาชม
1.นาย มงคล ช่วยบ้าน
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
2.เด็กชาย อนุชิต นุธรรม
3.เด็กชาย พิรยุทธ ชัยวงศ์
4.เด็กชาย เอกตรินทร์ พรชินวงศ์
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
2.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
3.เด็กชาย นที อินทร์คำ
4.เด็กชาย มงคล นามสาม
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.เด็กชาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม
2.นาย ธีรภัทร คาลี
3.เด็กหญิง กฤษณะ ก้อนช้าง
4.นาย กิตติวัฒน์ วงค์จันทร์
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
2.นาย ปุ่น โวยแม
3.นาย ธนเศพล ปัทมาพิพัฒสุข
4.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023310899734497 วินาที