#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปานพิมพ์ดาว นุ่มอินทร์
2.เด็กหญิง อารีนา ลูมเซ
3.เด็กหญิง จันจิรา อุ่นแปง
4.เด็กหญิง สุชานุช ใจวงค์
5.เด็กหญิง อทิตญา แน่นอุดร
6.เด็กหญิง ธิดาทิพย์ เสนแสนยา
7.เด็กหญิง จันทร์วิมล สมบูรณ์สถาพร
8.เด็กหญิง ปณาลี พงษ์ประติยานนท์
9.เด็กหญิง อมรพรรณ ราชล้อม
10.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ปัญญาโน
11.นางสาว ณัพศร หม่อโป๊ะกู่
12.เด็กหญิง วีรดา หงษ์คำ
13.นางสาว ชนม์ญาทิพย์ สุยะเสาร์
14.นางสาว อัมพร นามยี่
1.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
2.นาง ธนภรณ์ กาทุ่ง
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
2.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
3.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
4.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
5.เด็กหญิง ปพิชญา อภิชัย
6.นางสาว สาริกา คะแซ
7.นางสาว สลิตา คำราพิช
8.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
9.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
10.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
11.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
12.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
13.นางสาว กัญญาณัฐ ธรรมคำหมื่น
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว สุนิษา แปงชิด
2.นางสาว วิลาวัณย์ พุฒอิ
3.นางสาว เบญญาภา วงค์แก้ว
4.นางสาว รัตนาพร เรียนภาร
5.นางสาว เอื้ออังกูร หลีใจ
6.นางสาว ศรีสุดา แซ่ว่าง
7.นางสาว พิมพกานต์ จินะสาม
8.เด็กหญิง พิชชาภา แก้วโน
9.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
10.เด็กหญิง กิรติกานต์ ครุฑแก้ว
11.นางสาว จันจีรา สงวนประชา
12.นางสาว เชง สงวนประชา
13.นางสาว นพรัตน์ เชอหมื่อ
14.เด็กหญิง ณัฐชา จันทร์กระจ่าง
1.นาย สาโรจน์ เครื่องสาย
2.นางสาว วราพร พรมมี
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นางสาว ปราญชลี สิทธิ
2.นางสาว ชุติกาญจน์ ขัติยะ
3.นางสาว สุชานันท์ ธรรมสอน
4.นางสาว ณัฐณิชา ลือโขง
5.นางสาว สุธัญญา โยนิจ
6.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
7.นางสาว อรวรรณ ลีโป
8.นางสาว บัณฑิตา ปินตาแก้ว
9.นางสาว ณัฐชนน จรรยา
10.นางสาว นภสร ปานะที
11.นางสาว เกวลิน โชงเขียว
12.นางสาว กุลนิภา ก่ำแก้ว
1.นางสาว ชัชฎาภรณ์ ทามัน
2.นาย พิทักษ์ คำแปง
5 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นางสาว กรรณิการ์ ป้อมฟู
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ หนูสี
3.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มูลลิปุ้ม
4.เด็กหญิง สุภาสินีย์ แสงปราการ
5.เด็กหญิง กมลลักษณ์ คงศรี
6.เด็กหญิง อันดา คำปัญญา
7.นางสาว ดาราวดี บุญเปรี่ยม
8.นางสาว พุทธรักษา ดวงใส
9.เด็กหญิง เกวลี สิงห์ตะนะ
10.นางสาว กานดา นันทะรักษ์
11.นางสาว สุพัตรา ทองจำนงค์
12.เด็กหญิง พรพิมล ปอกบุญเรือง
1.นาย อัครชัย นาดี
2.นาย จิรายุ ประทุม
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นางสาว ศุภิชชา มะโนเรือง
2.นางสาว รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด
3.นางสาว พินทุ์สุดา จักรผัน
4.นางสาว รักษญา ใจคำต๋า
5.เด็กหญิง ปิยากร กองคำ
6.นางสาว ธัญพิชชา กันธิยะ
7.นางสาว สุธิดา หาญแก่น
8.เด็กหญิง เขมจิรา ศรีปัน
9.นางสาว สุภาพิชญ์ พุฒิพงศา
10.เด็กหญิง สิริยากร พรหมเสน
11.นางสาว ดาวตะวัน สิงห์โตทอง
12.นางสาว พิจิตรา กาวีวน
13.เด็กหญิง กัลยดา สายพูนคำ
14.นางสาว ปุญญิศา อินต๊ะวงค์
1.นาย นิธิพล อุโมง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นางสาว ณัฎฐา นวลกำแหง
2.นางสาว พอฤทัย นิลชน
3.นางสาว อาทิตยา ไชยชนะ
4.เด็กหญิง ภัทราวดี พันกาศ
5.นางสาว ศุภาพิชญ์ รู้ทำนอง
6.นางสาว อริสา คิดรักเมือง
7.นางสาว สิริยากร ไชยวิราช
8.เด็กหญิง กานต์ชนิต มูลสุข
9.นางสาว ปราณี คิดดี
10.นางสาว ณิชกานต์ พงษ์สวัสดิ์
11.นางสาว อังศุชวาล เพียรทำดี
12.นางสาว ชนกวนันท์ แววฤทธิ์
13.นางสาว ฐิติวรดา เพชรเสน
14.นางสาว ภัทร์ชนก ร่วมชัยภูมิ
15.นางสาว ณัฐชยา แสนช่างไม้
1.นางสาว สิริลักษณ์ นิลเกษม
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
2.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
3.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
4.นางสาว นภิสา ใจดี
5.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
6.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
7.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
8.นางสาว สุตาภัตร กันทะจิต
9.นางสาว จันจิรา พาวันดี
10.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
11.เด็กหญิง ศุภิสรา วิชาเร็ว
12.เด็กหญิง สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
13.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ราชคม
14.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
15.เด็กหญิง ชนันภรณ์ ใจฟู
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.032850980758667 วินาที