#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา กาวี
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นางสาว วนัชพร วงค์พันตา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
5 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ แซ่วื้อ
1.นาย คมกริช พลหาญ
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021070957183838 วินาที