#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย ธนา โก๊เจริญ
2.นาย จาฎุพัจน์ รักบิดา
3.นาย ธีรพัฒน์ การิยะ
4.นาย ณัฐวัฒน์ ศิวิไล
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย ณัฐพล ลุนชัย
2.นาย บูรพา อำไพพร้อม
3.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
4.นาย ปิยะพงษ์ คำริน
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย อนันต์ สามมุข
2.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
3.นาย กีรดิต สายวงเคียน
4.นาย วิศรุต ราวิชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นาย พัฒนพล คำภาษี
2.นาย รัชชานนท์ ช่วยม้วน
3.นาย วรฤทธิ์ พักเรือนดี
4.นาย สุทธวีร์ เขื่อนไชยวงค์
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
2.นาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
3.นาย วรัญญู ทองผาง
4.นาย ณัฐนันท์ ทาศักดิ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022913932800293 วินาที