#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นาย ธีรพัฒน์ ประเสริฐ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย มานะ นันทะเสน
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย บูรพา อำไพพร้อม
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย ปกรณ์ เทพสาร
6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นาย นฤดินทร์ วุฒิเปียง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02565598487854 วินาที