#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย รัชชานนท์ ร้องบุญลือ
3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย กว้านหนี จาง
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย วรพล แก้วบุตร
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กชาย สุริยา ใจใส
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.เด็กชาย พีรศักดิ์ อุปละ
9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ธีรภัทร พาวันดี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.033815860748291 วินาที