#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นางสาว สุทธิดา เกตุแก้ว
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
1.นางสาว จงลักษณ์ หล้าปา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.นางสาว ณัฐวดี เย่อส่อ
1.นาย เศรษฐกิจ บุญเกิด
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว กรชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027888059616089 วินาที