#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย ณัฐภัทร ใจกล้า
2.นาย ธาวิน ปวงคำไหล
3.นาย วรจักขณ์ มั่นชาติ
4.เด็กชาย วรินทร กันทา
5.เด็กชาย สยามรัฐ ลีลาธรรมสัจจะ
6.เด็กชาย ศุภสิ รักษานาม
7.เด็กชาย พีรณัฐ คิดอ่าน
8.เด็กชาย ธนกร จะป๋า
9.เด็กชาย ชลธีร์ ชัยวัง
10.เด็กชาย ธันวพัทธ์ คงเพรชศักดิ์
11.นาย เขมินท์ คะวานา
12.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
13.นาย วรพล แก้วบุตร
14.นาย ศภยุธร์ เวียงสมุทร
15.นาย ตรีทศ มะหาวรรณ์
16.นาย อภิชาติ ยาสมุทร
17.นาย วริทธิ์นันท์ กันทะวงค์
18.นาย ปรัชญา ขันคำ
19.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดก
20.นาย ชัยวุฒิ กาดีวงค์
21.นาย มอญ ลุงธรรม
22.นาย ธีรภัทร โจเปี่ย
23.นาย ธวัชชัย กาวิชัย
24.นาย วรพิพัฒน์ คำวะรัตน์
25.นาย เมธาวิน อารีสง่า
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
2.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3.นาย อดิศักดิ์ บุญเถาว์
2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กชาย ธาดากร อิ่นคำ
2.เด็กชาย รัฐฐาธิปัตย์ ยองเพชร์
3.นาย ธนกร หม้องาม
4.นาย กฤตพณ สุริยะมงคล
5.นาย พัทธดนย์ ฟองจินา
6.นาย อดิศักดิ์ ดินดิบ
7.นาย อรรถเชฏฐ์ วงศ์ยศ
8.นาย ถิรวัฒน์ ทำการ
9.นาย ธนพลธ์ บุญแจ้ง
10.นาย ชยณัฐ ผลประโยชน์
11.นาย กวินเทพ เทพยศ
12.นาย ธีระวุฒิ ขัดผัด
13.นาย พลากร เสาวะพงษ์
14.เด็กชาย ธนวัฒน์ ดาราทอง
15.เด็กชาย จีรพัส ลินใจ
16.เด็กชาย กิตตินันท์ ค้าคำ
17.นาย จิรายุทธ ยาวิชัย
18.นาย ศุภกร คำชื่น
19.นาย ศุภสิน ไกลถิ่น
20.นาย ธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล
21.เด็กชาย ณนคร อัครประเสริฐกุล
22.นาย อัครเดช วีระศิลป์
23.นาย ธัญพิสิษฐ์ สุุริยะ
24.นาย ธนโชติ เบญจมหามังกร
25.เด็กชาย ปฎิภาณ อุ่นมา
1.นาย ธนวัฒน์ ชาดี
2.นาย ชฏิล ศรีสุนันทา
3.นาย นิเวศ ทะลังกา
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย วิศรุต ชัยนาม
2.เด็กชาย วราฤทธิ์ อินต๊ะนำ
3.เด็กชาย นพรัตน์ เด่นโยธิน
4.เด็กชาย ทวีรัฐ ไอ่ว่อ
5.นาย สุธินันท์ กลิ่นหาย
6.เด็กชาย เบศจ์บุริณทร์ พรหมเรืองฤทธิ์
7.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คติ
8.นาย นิวัติ อาช่า
9.เด็กชาย ธนากร กันทา
10.เด็กชาย ภานุวิชญ์ จะสี
11.เด็กชาย กรวิชญ์ ขัติยะ
12.เด็กชาย ซาซู จะลา
13.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
14.เด็กชาย จิตติ คะลา
15.เด็กชาย ณัฐพล คำภีร์
16.เด็กชาย วีรภัทร จะเหมาะ
17.เด็กชาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
18.เด็กชาย สอนชาย ไมตรีญาติ
19.เด็กชาย อนันต์ชัย ดูแล
20.เด็กชาย รชตะ เฉียบแหลม
1.นาย ณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย พาทิศ สาทะ
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาสระคู
3.นาย บุญเจริญ ยังใบ
4.นาย สุรธัช เชอมือ
5.นาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
6.เด็กชาย สพลดนัย จำปาทอง
7.เด็กชาย ลีชอง ลี
8.เด็กชาย สนธิ อาเคอ
9.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
10.เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน
11.เด็กชาย วัชระพันธ์ ใจเสมอ
12.เด็กชาย ภูมิระพี กลับกลาง
13.เด็กชาย ชินภัทร เทพอินชัย
14.เด็กชาย ชิตษณุ ปินตา
15.เด็กชาย ธนวัต เบเชกู่
16.เด็กชาย สมเกียรติ มาเยอะ
17.เด็กชาย ประภาส คำจาย
18.เด็กชาย ตะวัน มาร์วิน
19.เด็กชาย ณิชากร สอนสุกอง
20.นาย เจนณรงค์ บุญรักษา
21.เด็กชาย ภานุพงศ์ จับใจนาย
22.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ปรีชาสถาพรกุล
23.นาย ธนโชติ แปลงเงิน
24.นาย ณัฐภัทร กาบคำ
25.เด็กชาย อนาวิน เชอมือ
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
2.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
3.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
4.นาย ชยากร พงศ์สิริทวีกุล
5.นาย เทวราช กรกฎกำจร
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย สรัญยุต อางิ
2.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
3.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
4.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
5.เด็กชาย วรกานต์ แชหมื่อ
6.เด็กชาย สมชาย แลเชอ
7.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
8.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
9.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
10.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
11.เด็กชาย ธีรพล เชอหมื่อ
12.นาย ชาลี อาซอง
13.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุขชาชาติธนกุล
14.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
15.นาย หล่อโซ แยส่อ
16.นาย กิตติศักดิ์ มาเยอะ
17.เด็กชาย อาจ่า เยเปียง
18.นาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
19.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
20.เด็กชาย สมชาติ ทวีเกียรติไพศาล
21.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
22.เด็กชาย ยี่ ยี่หลง
23.เด็กชาย ธีรภัทร พาวันดี
24.เด็กชาย สุชานันท์ จันเเปงเงิน
25.เด็กชาย ธาดาพงษ์ ปิมลือ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย ภาณุพงศ์ สุวรรณ์
2.นาย ธนวัฒน์ วรรณรส
3.เด็กชาย ทรงสิทธิ์ ปวงใจ
4.เด็กชาย เอื้ออังกูล ปาระมี
5.เด็กชาย ภพปพัณ กัณฑวงค์
6.เด็กชาย ณัฏฐ์ สัตย์จริง
7.เด็กชาย ณภัทร ก่อเกิด
8.เด็กชาย วรวิศ วงค์แก้ว
9.เด็กชาย ธีรเมธ แก้วยอด
10.เด็กชาย อภิสนันทน์ เรือนมูล
11.เด็กชาย สุภาษิต อาซอง
12.เด็กชาย พีรศักดิ์ อุปละ
13.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ หัตถอนันสิน
14.เด็กชาย ธนกฤติ รัตนกุล
15.เด็กชาย เดวิด เคลแบร์เกอร์
16.เด็กชาย ปวริศ เทพสาร
17.เด็กชาย ธนภูมิ ตาลคำ
18.เด็กชาย กัณภพ กัณฑวงค์
19.เด็กชาย วชิรวิชญ์ แก้วยอด
20.เด็กชาย จักกาย ทองอินทร์
21.เด็กชาย จิรัฏฐ์ ท้าวแพทย์
22.เด็กชาย ปัณณธร เชื้อเมืองพาน
23.เด็กชาย พีรวิชญ์ นาคนคร
24.เด็กชาย ธนัญกร หล้ายอง
25.เด็กชาย ธนกฤต อินธิศักดิ์
1.นาย สันติ ชุมภู
2.นาย บูรณพันธ์ บุญมา
3.นาย ณัฐกฤต ภัทรภูสิทธิ์
4.นาย ชยพล ต๊ะหล้า
7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นาย วรวิทย์ ยาละ
2.เด็กชาย ชนะพล สร้อยสน
3.เด็กชาย พิรยุทธ ชัยวงศ์
4.เด็กชาย ทวีเดช แซ่หว้า
5.เด็กชาย สุชาติ แซ่ย่าง
6.เด็กชาย เดชา แซ่มัว
7.นาย ภวินท์ หมั่นพัฒนาการ
8.เด็กชาย รัฐภาพ แซ่เท้า
9.นาย เอกรินย์ เกสรพิทยาพงษ์
10.นาย เอ แซ่ท่อ
11.นาย นวพล ศรชัยปัญญา
12.นาย อนุชิต นุธรรม
13.นาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
14.เด็กชาย พชรพล นพคุณ
15.นาย สิทธิภัทร บุญทอง
16.เด็กชาย สุพศิน ใจกัณฑ์
17.นาย เดชอนันต์ แซ่มัว
18.เด็กชาย อาคม มนัสมโนธรรม
19.นาย สิทธิกร บุญชิต
20.เด็กชาย ธนากร มณีคีรีบรรพต
21.นาย เอกตรินทร์ พรชินวงศ์
22.นาย วิศนุ อินเทพ
23.เด็กชาย ธิติ เล่าพงศ์สวัสดิ์
24.นาย ยี่ แซ่วื้อ
25.นาย ธนพล แซ่วื้อ
1.นาย นพชัย ไชยโนฤทธิ์
2.นาย ศรัญญู ศรีสุข
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.เด็กชาย บรนจ สามัคคี
2.นาย โชติวัฒน์ วิรัญชัย
3.นาย กิตติวัฒน์ วงจันทร์
4.นาย ธนพงษ์ แก้วทุม
5.นาย ธีรภัทร สิงห์พิลา
6.นาย ปุริมปรัญช ์พงษา
7.นาย ธนกฤต วัฒนสัตย
8.เด็กชาย ธนบัตร เจริญพนาลัย
9.นาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม
10.นาย กฤษณะ ก้อนช้าง
11.นาย ธีรเดช ดอนม่วง
12.นาย ปภังกร เม่ากรูด
13.เด็กชาย ยุทธเลิศ เกสรพิทยาพงษ
14.เด็กชาย ภากร อุ่นแสงคำ
15.เด็กชาย เมธัส ลำพูน
16.เด็กชาย ณัฐชนน ปงกันคำ
17.นาย ภูมิพัฒน ขุราษี
18.เด็กชาย ชินภัทร อิ่มทะเล
19.เด็กชาย จีระศักดิ์ พณสิมมา
20.นาย รณกร แซ่ฉี
21.เด็กชาย ปุณณวิช คงจันทร
22.เด็กชาย ปุณณวิช จินดากาศ
23.เด็กชาย ภูริช ยศเดช
24.เด็กชาย ยศิวกร แพร่ทอง
25.เด็กชาย อัศม์เดช เกตุบัว
1.นาย นพรุจ เบียดกลาง
2.นาย รัตนชัย พุฒใต้

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.038505077362061 วินาที