#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
2.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
3.เด็กหญิง จิรนันท์ เบเชกู่
4.นางสาว ใหม่ ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
2.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
3.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
4.เด็กหญิง ณัฐวดี สุนทรภักดิ์
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นางสาว วนัชพร วงค์พันตา
2.นางสาว นภัสวรรณ อุดทาโกสม
3.นางสาว ปพิชญา อภิชัย
4.นางสาว สาริกา คะแซ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กหญิง เหมย แซ่ฟุ้ง
2.เด็กหญิง ชนากานต์ จรัลพรเลิศสิน
3.เด็กหญิง สาวินี แซ่ม้า
4.เด็กหญิง สุธิรา คำรินทร์
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
2.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
3.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
4.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ ทัดสอย
2.เด็กหญิง บุญทิวา มาเยอะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา เมอแล
4.เด็กหญิง ศิรภัสสร จิตต์ภักดี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026786088943481 วินาที