#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นางสาว ปาณิสรา ปัญจะรักษ์
2.นางสาว นฤตปรียา วงศ์ใหญ่
3.นางสาว ณัฐกานต์ มะโนสีลา
4.นางสาว ธัญญาลักษณ์ เกิดโชค
5.นางสาว ปภัสสร จูมสร้อย
1.นาย สุริยา เสนาดี
2.นาย สมิต แก้วมาลา
3.นาย พัทธดนย์ ไชยเนตร
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นางสาว ทิตภวรรณ แซ่ย่าง
2.นางสาว เขมิการ วงค์นภาไพศาล
3.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
4.นางสาว กรรณิการ์ พรมจีน
5.นางสาว ชาลิสา ตาสาย
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
2.นาย กฤษณะ จักรอินต๊ะ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว อาซอ แลเชอ
4.นางสาว บูมือ เชอมือ
5.นางสาว นงเเสง ไม่ทราบนาามสกุล
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
4.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นางสาว ธนารีย์ เตจะวงศ์
2.นางสาว ธิดารัตน์ ทะระมา
3.นางสาว เพ็ญจันทร์ วนาพงษ์สกุล
4.นางสาว สุพพัตรา แซ่แต้
5.นางสาว นราทิพย์ ปันเท
1.นาย ถนอม ใจโลกา
2.นาย วัลลภ ดำธรรมรงวิทย์
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว วันวิสา แซ่เติ๋น
2.นางสาว นวนันท์ แซ่จ๋าว
3.นางสาว ภัทรธิดา แซ่ลี
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.นางสาว วิไล นายใส
2.นางสาว ดลพร แอะวอย
3.นางสาว อารุดี จะลอ
4.นางสาว อลิษา กอนา
5.นางสาว สุมาลี ปะกู่
1.นาย วิภพ แก้วรากมุข
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นางสาว ศศิชา สุขเกษม
2.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์
3.นางสาว วิรากาล เล็กอ่อน
4.เด็กหญิง ชนกนันท์ ท่อนคำ
5.นางสาว ปากีรนัย งามบ้าน
1.นางสาว ณปภัช บรรณาการ
2.นาย นิวัฒน์ กองแสน
8 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
1.นางสาว สุธิมา จะหมื่อ
2.นางสาว วริศรา ผ่องใสศิริกุล
3.นางสาว มาธา เมอแล
4.เด็กหญิง รุ่งทิวา ชื่นธีรภาพ
1.นาย อุทัย อิสยาห์กุล
2.นาย คุณวิทย์ พิงคำขา
3.นางสาว ชมภูนุช ดวงจิตร

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027446985244751 วินาที