#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย ธนา โก๊เจริญ
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.นาย ประสพสุข ตระกุลสวัสดิ์
1.นาย สมบัติ สมแก้ว
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย อภิรักษ์ บุญสง่า
1.นาย พิษณุ ปันพรม
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย วิศรุต ราวิชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นาย พัฒนดล คำภาษี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020522832870483 วินาที