#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
2.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
3.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
4.เด็กหญิง ณัฐวดี สุนทรภักดิ์
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นางสาว นภัสวรรณ อุทาโกสม
2.นางสาว กัญญาถัค มีใจดี
3.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
4.นางสาว สลิตา คำราพิช
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา จินะแก้ว
2.นางสาว กรกาญจน์ มีเพชร
3.เด็กหญิง ปาลิตา อินคำปา
4.เด็กหญิง กชกร การเพียร
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กหญิง เหมย แซ่ฟุ้ง
2.เด็กหญิง สาวินี แซ่ม้า
3.เด็กหญิง สุธิรา คำรินทร์
1.นางสาว สรารัตน์ ปลอดทอง
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กหญิง โชติกา อารีย์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สมเสมอใจ
3.เด็กหญิง สุนิสา ลุงกี่
4.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง นลินธารา พลสงคราม
2.เด็กหญิง อันธิดา แสงปัน
3.เด็กหญิง ปนัดดา ปัญญารุจิกุล
4.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้านยาง
2.นางสาว วัลภา อุปชัย
3.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
4.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
1.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022607088088989 วินาที