#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย ปวันรัตน์ ไชยคำวัง
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กชาย ธนกฤต บอร์รินท์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นาย ธนกฤต แก้วสืบ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022167205810547 วินาที