#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กหญิง กวินตรา เตรียมคำ
2.นางสาว ณัฐสุดา คิดดี
3.นางสาว กมลชนก ผางคำ
4.นางสาว รุจิรา ท้าวภูธร
5.นางสาว ศุรีพร ภู่จีน
6.เด็กหญิง ลาชาวดี สุขเหมอะ
7.นางสาว มนัชญา ชัยชะนะ
8.นางสาว จุฬารัฐชยา อุ่นหล้า
9.เด็กหญิง นฤมล อัศวภูมิ
10.นางสาว จิรันธนิน แสงโยจารย์
11.นางสาว สุภารัตน์ แข่งขัน
12.เด็กหญิง รชนีกร ทำมาก
13.เด็กหญิง อาภากร วงศ์ใหญ่
14.นางสาว สุธิตา อมาตยกุล
15.เด็กหญิง ฐิติวรดา ศรีอำคา
16.เด็กหญิง จิราภา ไชยสถาน
17.เด็กหญิง ศิริกานดา จันทร์ทอง
18.นางสาว ณัฏฐชา แก้วมะโน
19.นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม
20.นางสาว ทิพย์ปภา แวงมั่ง
21.นางสาว บุษกร อนุกิจ
22.นางสาว น้ำทิพย์ ธรรมวิเศษ
23.นางสาว ชิดชนก โชติบุญ
24.นางสาว ธนาภรณ์ ธะนวล
25.เด็กหญิง สิรีธร เสาโปน
1.นาย วิเชียร มูลวัตร
2.นาง สุลักษณา มูลวัตร
3.นาย ภูริสนันท์ แก้วประภา
4.นาย ชัชชล เอี่ยวเฮ็ง
2 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นางสาว สุทธิดา คำษา
2.นางสาว กฤษณา คำงาม
3.นางสาว พัชรดา สมใจ
4.นางสาว กชกร คะวะนา
5.นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสันทราย
6.นางสาว ปภาวดี ใจผูก
7.นางสาว สุปรียา เทพธรรม
8.นางสาว ปิยะธิดา กุณาเลย
9.นางสาว พนิดา อินทะนิตย์
10.นางสาว กมลลักษณ์ หงส์ทอง
11.นางสาว ศุภศิริ จีฟู
12.เด็กหญิง จิรัชญา แก้วภา
13.เด็กหญิง พิมรดา แสงสุวรรณ์
14.เด็กหญิง พิมลนาฏ แก้วเทพ
15.นางสาว ภุมวารี แสงสุวรรณ์
16.เด็กหญิง ธนภร พิกุล
17.นางสาว จิตรลดา แสนอิ่นคำ
18.นางสาว อัจจิมา ชัยพนัส
19.นางสาว ศิริโรรัตน์ ชัยพรม
20.นางสาว เมธาวี ชัยพลดี
21.นางสาว วรัญญา ร้อยเงิน
1.นาย อดิเรก น้ำสา
2.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว ภัทรมัย จันทร์สุข
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
4.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
5.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
6.เด็กหญิง กัลยรัตน์ หะวัน
7.นางสาว ศศินภา หะวัน
8.นางสาว ศศิธร หมื่นจี้
9.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
10.เด็กหญิง อธิชา เจภูติ
11.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
12.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
13.นางสาว ดวงฤดี คำเลิศ
14.นางสาว พนิตพิชา อางี่
15.นางสาว จันทร์จิรา ภพวงศ์ประเสริฐ
16.เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุรัชญ์
17.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
18.เด็กหญิง สุจิตราภา คำฉางข้าว
19.นางสาว ดาว อิ่นคำ
20.นางสาว พรรณพรม คำฟู
21.นางสาว สุดารัตน์ จะลอ
22.นางสาว ชลธิชา มูลกาศ
23.เด็กหญิง ศรุธธาร พรดำรงค์สกุล
24.นางสาว พิมพ์ญาดา ชัยชะนะ
25.เด็กหญิง ลักษิกา ไชยนันตา
1.นาย ปฐมพงษ์พงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ศักนรินทร์ เรืองคำพา
4.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
5.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.เด็กหญิง อภิชญา จะตอ
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
3.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
4.เด็กหญิง พิมพ์วิไล จะยอ
5.เด็กหญิง เบนยาพา แสงออง
6.เด็กหญิง ธันยมัย ชัยวงค์
7.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
8.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
9.เด็กหญิง ปพิชญา อภิชัย
10.เด็กหญิง วนัชพร วงค์พันตา
11.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปวงคำ
12.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
13.นางสาว สาริกา คะแซ
14.นางสาว สลิตา คำราพิช
15.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
16.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
17.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
18.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
19.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
20.นางสาว ลลินดา อุปมูล
21.นางสาว กัญญาณัฐ ธรรมคำหมื่น
22.นางสาว กาญฤทัย เจริญทรัพย์
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ราชคม
3.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
4.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
5.เด็กหญิง จารุกร เกียงมี
6.เด็กหญิง ภัทรธิดา พรมปัญญา
7.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
8.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
9.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
10.นางสาว เนตรนภา ผลเหม
11.นางสาว จันจิรา พาวันดี
12.นางสาว สุตาภัตร กันทะจิต
13.นางสาว เยาวเรศ ละไม
14.นางสาว ปาณิศา ประสงค์ดี
15.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
16.นางสาว เมธาพร จันแปงเงิน
17.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
18.เด็กหญิง ศุภิสรา วิชาเร็ว
19.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
20.นางสาว นภิสา ใจดี
21.เด็กหญิง รุ่งนภา วรรณา
22.เด็กหญิง ปาณิศา ศรีสวัสดิ์
23.เด็กหญิง อินทิรา ปานทอง
24.นางสาว ชนันภรณ์ ใจฟู
25.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
3.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง
6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นางสาว ดาราพร เกตุหอม
2.เด็กหญิง เพียงชนก พินชัย
3.นางสาว นัดธิชา ผูกพันธ์
4.นางสาว ณภัทรา เห้อเจริญทรัพย์
5.นางสาว วิจิตรานุช วุฒิ
6.นางสาว นันท์นภัส นันไชย
7.นางสาว บุษบากร จันต๊ะคาด
8.นางสาว อริสรา กันทวี
9.นางสาว วีรดา คำลือ
10.นางสาว วรรณภา ชื่นชีพ
11.นางสาว พวงเพชร โนวิชัย
12.นางสาว กิตยา แข่งขัน
13.นางสาว สุธีรดา สุทธะ
14.นางสาว สุทธิดา เกตุแก้ว
15.นางสาว ดาราวดี เปรมสุวรรณ์
16.นางสาว แสงบุตร ปัญญาวงค์
17.นางสาว พรทิพา วงค์ชัย
18.นางสาว สุวนันท์ ต๊ะรังษี
19.นางสาว ภณิตา วิลัยพร
20.นางสาว ธราพิชญ์ วังเย็น
21.นางสาว ปาณปภัสร คำลือ
22.นางสาว นฤมล คำมา
23.นางสาว อภิญญา วงศ์ชัย
24.นางสาว วาสนา สุริยนต์
25.นางสาว ชัชฎาภรณ์ ไชยลังกา
1.นาย อัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์
2.นางสาว สุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์
3.นาง วารุณี เพ็ชรสุวรรณ์
4.นาย วรากร เอมกริช
5.นาย วรากร บุญเมือง
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.เด็กหญิง ญิชานันท์ ติ๊บมงคล
2.เด็กหญิง ณิชารีย์ อุตตมะ
3.เด็กหญิง ปวิชญา จันทร์สุข
4.นางสาว พรพิมล ประนัดถานัง
5.นางสาว ศุทธินัน วันทิตย์
6.นางสาว สุนิษา ตระกูลชัย
7.นางสาว สุนิสา ปัญญาติ๊บ
8.นางสาว ภัทรวรรณ กันธิยะ
9.นางสาว ณัฐชา คำน้อย
10.นางสาว อัชราภรณ์ กันทะสอน
11.นางสาว นิภาพร ประวะสาร
12.นางสาว ยุวรีย์ ศรีพรม
13.นางสาว อารยา สาวงษา
14.เด็กหญิง ธิภาภรณ์ จันทะวงค์
15.เด็กหญิง สุกัญญา เมอแล
16.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ กวางประสิทธิ์
17.นางสาว อำไพ ศรีคำสุข
18.นางสาว ปิณฑิรา คงโนนกอก
19.นางสาว ปาณิศา คงโนนกอก
20.เด็กหญิง ภัทรธิดา คำปันติ๊บ
1.นาย เจษฎา คำเป๊ก
2.นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย
3.นาย จักรกฤษณ์ กรงจักร์
4.นาย เรืองวิชญ์ ออนสา
5.นางสาว ปวีณา ชวนคิด
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นางสาว ณัฎฐา นวลกำแหง
2.นางสาว พอฤทัย นิลชน
3.นางสาว ฐานิศร สุทธวงค์
4.นางสาว ศุภาพิชญ์ รู้ทำนอง
5.นางสาว กานต์ชนิต มูลสุข
6.นางสาว อริสา คิดรักเมือง
7.นางสาว ชนิภา สุวรรณทา
8.นางสาว สิริยากร ไชยวิราช
9.นางสาว อาทิตยา ไชยชนะ
10.เด็กหญิง ภัทราวดี พันกาศ
11.นางสาว ณัฐวรา จุละเพชร์
12.นางสาว ณิชกานต์ พงษ์สวัสดิ์
13.นางสาว ปราณี คิดดี
14.นางสาว อังศุชวาล เพียรทำดี
15.นางสาว วุฒิพร ทาเนตร
16.นางสาว กรพินธุ์ วรรณธะสุข
17.นางสาว ภัทร์ชนก ร่วมชัยภูมิ
18.นางสาว คณัสวรรณ สมบรูณ์
19.นางสาว ชนม์ชนก สุภาวรรณ์
20.นางสาว ฐิติวรดา เพชรเสน
21.นางสาว ชนกวนันท์ แววฤทธิ์
22.นางสาว ณัฐชยา แสนช่างไม้
23.นางสาว นิธิวดี ยายะ
24.นางสาว นารี แจ้คำ
1.นางสาว สิริลักษณ์ นิลเกษม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.032306909561157 วินาที