#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นางสาว สลิตา คำราพิช
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.เด็กหญิง ศิริกัญญา กันทะวงค์
1.นาย คมกริช พลหาญ
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้านยาง
1.นาย สุุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024194002151489 วินาที