#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย พีรพัฒน์ เสนนะ
2.นาย คณากร สมปานวัง
3.นาย สิงหา สุวรรณดี
4.เด็กชาย ภูบดินทร์ ชำนาญการ
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย ปุ่น โหวยแม
2.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
3.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
4.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย วรพล แก้วบุตร
2.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
3.นาย สยามรัฐ ลีลาธรรมสัจจะ
4.นาย ณัฐภัทร ใจกล้า
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กชาย วีรภัทร จะเหมาะ
2.เด็กชาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
3.เด็กชาย ณัฐพล คำภีร์
1.นาย พิษณุ ปันพรม
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กชาย พิรยุทธ ชัยวงศ์
2.เด็กชาย เอกตรินทร์ พรชินวงศ์
3.เด็กชาย อนุชิต นุธรรม
4.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
1.นาย พงศกร สุทธศรี
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กชาย ธนกฤต บอร์รินท์
2.เด็กชาย สุริยา ใจใส
3.เด็กชาย เอกพงษ์ สร้อยคำ
4.เด็กชาย ณัฏฐากร หวังผล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
2.นาย อภิสิทธ์ แสงจันทร์
3.เด็กชาย มงคล นามสาม
4.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023664951324463 วินาที