1.นายจิรเดช โยธามาศ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
6
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0101
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2.นายธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0034
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0036
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3.นายธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
E-sports (ROV)
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0035
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
4.นายประเทือง วงศ์กาไสย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
เปตอง
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0032
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
5.นายพัทธดนย์ ไชยเนตร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0026
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0027
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0028
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
6.นายสมิต แก้วมาลา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0026
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0027
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0028
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
7.นายสุริยา เสนาดี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0026
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0027
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0028
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
8.นายอนันท์ อวรรณา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0091
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 ธ.ค 2565
2
0089
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
9.นายแย้ง แซ่ฟ้า
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
เปตอง
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0032
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
3
0091
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 ธ.ค 2565
4
0089
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
10.นางสาวสุกัญญา พลหาญ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0061
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0070
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0068
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0013
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
5
0015
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
11.นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0013
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0015
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
12.ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0007
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0033
E-sports (ROV)
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0035
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
4
0034
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
5
0036
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
6
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
8
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
9
0097
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
10
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
11
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
12
0101
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.053533792495728 วินาที