#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย ธงชัย หมื่อแล
3.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
4.นาย ธีรชัย แสงคำ
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.นาย ธันยพงศ์ ปัญญาใจ
1.นาย ชาญชัย เลานันท์
2.นาง ฉวีวรรณ ศิริวงค์
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย นาวิน ช่างหมึก
2.นาย ณัฐวัฒน์ ใจวรรณ
3.นาย สุภิพัฒน์ ปาละบุญมา
4.นาย ปิยะศักดิ์ อริยะพันธ์
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กชาย แจซเปิร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้น
2.เด็กชาย วชิรกร โยธา
3.เด็กชาย ชนะพล เคนพันธ์
4.เด็กชาย ประชาคม แซ่ท่อ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กชาย ญาณิน กาวะดี
2.เด็กชาย วรัญญู โสมาบุตร
3.เด็กชาย วงศพัทธ์ เกรียงพิทักษ์
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020761966705322 วินาที