#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย มนัญชัย แยม่อ
2.นาย พุธิเมธ กมลสาร
3.นาย ธีรเมธ สุทธศิลป์
4.นาย สรวิชญ์ จันติ๊บ
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย อนันท์ อวรรณา
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ดุษฎี ไชยสุนา
2.นาย ธีรภัทร์ ศักดิ์แสน
3.นาย ธนกิจ นินชัย
4.เด็กชาย ฐิติโชติ ทนทาน
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
3 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นาย จัว แซ่วื่อ
2.นาย อังคาร แซ่ม้อ
3.นาย นพรัตน์ ท้องทากาศ
4.นาย โชคชัย อาภา
1.นาย อุทัย จันทครู
4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นาย ณัฐวุฒิ เถาวัลย์
2.นาย ชัยจรัสวงค์ พรมสี
3.นาย เกษมสันต์ แสนแก้ว
4.นาย กรวิชญ์ หลายแห่ง
1.นาง จารีย์ กุณะ
5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
2.นาย รัฐกุล พิบูลย์
3.นาย เดชาธร ธิคำ
4.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.นาย รัชกาล รอดไกร
2.นาย ปริญญา กันมุข
3.นาย พิพัฒน์ สุรัตน์
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นาย เจษฎา คำเป๊ก
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นาย ภูผา อนันตภูมิ
2.นาย อชิตะ โพธิ์ศรี
3.นาย พลวัต ชงค์
4.นาย สิทธิศักดิ์ วันตุ้ย
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ธนากร สีจัน
2.นาย พงศ์ภรณ์ ธงชัย
3.นาย ภานุพงษ์ บุญชัย
1.นางสาว รัชฎา ตาใจ
2.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.030710935592651 วินาที