#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย ก้องภพ เกตุอินทร์
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย ประเทือง วงศ์กาไสย
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
1.เด็กชาย เจษฎา ยะทา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย จิรเดช กองฟู
1.นาย ภูษิต กิจกัญจนาสน์
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย พีรณัฐ ก้างยาง
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย อัศวิน แลเชอ
1.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
2.นาย วสุพล มังคลาด
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.เด็กชาย พัสกร ไกรงาม
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย
8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ คำประสิทธิ์
1.นาย อนุชิต ไชยแก้ว
2.นางสาว วราภร เลขา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02685809135437 วินาที