#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ทักษิณ จิตต์มั่น
2.นาย ธนันท์พงษ์ สุดฝั่งสาย
3.นาย อนวัช สมหวังสกุล
4.นาย พงศภัค ยะเสนา
5.นาย ปัญญา ก้างอ่อนตา
1.นาย ราชัญ วงศ์สอน
2.นาย วรวิช ชัยก๋า
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นาย ชัยพัฒน์ รักสพนธ์
2.นาย สกรรจ์ สมแก้ว
3.นาย กมล แซ่เดียว
4.นาย อภิรักษ์ สิทธานนท์
5.นาย พงศ์ภัค ศิริมณเทียร
6.นาย สรยุทธ ศรีวรกุลวงศ์
1.นางสาว ภัคปภัท ธนเรืองสุวรรณ
2.นาย มนัส ประทุมมา
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย อัศวเทพ หมอกเหมย
2.นาย จิรัฐติพล หมอป่า
3.นาย ศุภกร ปิจจะ
4.นาย นครินทร์ พึ้งอ้น
5.นาย นาวิน ทำทาน
6.นาย ภาณุวิชญ์ ทากอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นาย จิรภัทร แสนสุยะ
2.นาย ภัทรพณ ราโช
3.นาย วรินทร นาแพร่
4.นาย พัทธดนย์ ไชยชมภู
5.นาย ปัญญากรณ์ คำลือ
6.นาย พิชาติเมธ ดุเหว่า
1.นาย จักรพงศ์ ดั้นเมฆ
2.นาง มาลี มนาคม
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ธีรทัศน์ อภิสุนทรกุล
2.นาย สมชาย อภิสุนทรกุล
3.นาย สังขพงศ์ เกิดสุข
4.นาย สุรชาติ แซ่พ่าน
5.นาย สุติวุฒิ เมฆบนจันทร์
6.นาย ณัฐพงศ์ พิมลรักษาเกียรติ
1.นาย เธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์
2.นาย ภานุพงค์ ชมภูติ๊บ
6 โรงเรียนพญาเม็งราย
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นาย ทวีวัฒน์ ผ่านวิริยะชัย
2.นาย ชนาภัทร สุดถนอม
3.นาย อภิชาติ พิทักยอด
4.นาย พรรณกร แก้วกันทา
5.นาย ธนัท ศรีวงศ์
6.นาย เอ็มเมอริก สุภาสุทธิ์
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย ภควัต ไชยสิทธิ์
2.นาย พีรวิชญ์ อุ่นเป็ง
3.นาย ธราธิป อูปแก้ว
4.นาย ณภทร อำมาตย์มณี
5.นาย จิรภัทร ราหูรักษ์
1.นาย อภิศักดิ์ ต้าวคำ
9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย ณัฐวุฒิ ปิงเมือง
2.นาย อภิเดช นิยมสมิต
3.นาย นนทิวา พวกอินแสง
4.นาย กฤษฎิ์ ลือโขง
5.นาย ราชัน อ้ายเหมย
1.นาย ณัฐวุฒิ อินทะชัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029788017272949 วินาที