#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
2.นาย สุรชัช เชอมื่อ
3.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
4.นาย นาวี ไชยวงค์
5.นาย กิตติศักดิ์ ทาวาง
6.นาย อธิวัฒน์ เปียเช
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย คุณ สันทรักษ์
2.นาย วงศกร โรงทา
3.นาย สิทธิชัย ยอมยา
4.นาย วศิน นิลวิจิตร
5.นาย วรากร ปิงเมือง
6.นาย ชินดนัย เนตรแสงสี
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กชาย ณัชพล ดงปาลี
2.เด็กชาย พงศกร กุดรังนอก
3.เด็กชาย ธีรกานต์ พิณโพดา
4.เด็กชาย พีระพัฒน์ แสนมณี
5.เด็กชาย จิรภัทร สังข์ทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย วัฒนศักดิ์ เเซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
3.นาย ศุภเดช ก๋าเฟย
4.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย ธนบัตร ยอดวุฒิ
2.นาย จิตติพัฒน์ เขียนจัตุรัส
3.นาย นันทกานต์ เนตตกูล
4.นาย พีรพัฒน์ หลักคำ
5.นาย ชวนากร พงศ์บรรดิ
6.นาย ธนากร ยอดวุฒิ
1.นาย วสันต์ จินดากาศ
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.นาย วรชัย ชัยชนะ
2.นาย พีรณัฐ สิริคำ
3.นาย ภูริณัฐ วันดี
4.เด็กชาย ภัทรพล น้อยพุฒ
5.เด็กชาย ธนภัทร น้อยพุฒ
6.เด็กชาย ฆนพัฒน ตาธิเนตร
1.นาย เจริญ เตชะ
2.นางสาว ณัฐพร ทุยเวียง
7 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิริสาร
2.เด็กชาย ณิชกุล อยู่เย็น
3.นาย ธัญธาดา หน่อแกว
4.เด็กชาย ภูผา กลิ่นมาก
5.นาย ชยกร วังหมื่น
6.นาย ชยฉัตร วังหมื่น
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นางสาว ฝนนภา ขุนทิพย์ทอง
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย รักชาติ สุขตามใจ
2.นาย บุญ คำตาน
3.นาย นฤบดี วงค์เมืองมา
4.นาย สมพงษ์ คำแก้ว
5.เด็กชาย อนิรุตร์ สุวรรณเรือง
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026694059371948 วินาที