#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย ยงยุทธ แซ่หวัง
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย ประเทือง วงศ์กาไสย
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นาย บัญญวัต อุตมา
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย ธีรภัทร โป่งคำ
1.นาย ภูวนัย หม่องพิไชย
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย อนุวิทย์ หลวงดี
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.นาย พนมกร ธิน้อมธรรม
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นาย เจษฎา คำเป๊ก
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย พณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
2.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.นาย ปัญญา ก้องเลิศแดนไกล
1.นาย เฉลิมเกียรติ ชัยอุปะละ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025460958480835 วินาที