#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย ไกรฤกษ์ จันทร์แดง
1.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นาย ฐนกร วงษ์สกุล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นาย นันทวัฒน์ แสงงาม
1.นางสาว สรารัตน์ ปลอดทอง
5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย จักรี พรมพันธ์
1.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นาย ปณชัย คันธนู

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025259971618652 วินาที