#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว จิราพร ขันติ
2.เด็กหญิง บูยู เหว่ยลือ
3.เด็กหญิง เขมจิรา เซอหมื่อ
4.เด็กหญิง นิโลบล เหหาสุข
5.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
2 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นางสาว ปลายอ้อ เชียงคำ
2.นางสาว ลักษิกา สุภาวดี
3.เด็กหญิง โยศิตา ศรีสุวรรณ์
4.เด็กหญิง ภัทรวดี สมรัตน์
5.เด็กหญิง สุพรรณษา เทศถมยา
1.นาย ภาสกร คำแหง
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นางสาว ปภาพิชญ์ ใจวงค์
2.นางสาว ทิพย์ผกา ปันมะโน
3.เด็กหญิง ปัทมพร ทริรัม
4.เด็กหญิง วณิสรา ต๊ะวงค์ชัย
5.เด็กหญิง ชัชฎาลักษณ์ อาบใจ
1.นาย สุริยา เสนาดี
2.นาย สมิต แก้วมาลา
3.นาย พัทธดนย์ ไชยเนตร
4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สายวรรณ
2.เด็กหญิง ทิพปภา ใจหมั้น
3.เด็กหญิง กฤติกานต์ หล้าเที่ยง
4.เด็กหญิง สุชัญ เผื่อนา
1.นาย ถนอม ใจโลกา
2.นาย วัลลภ ดำธรรมรงวิทย์
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว ชุติกาญน์ แซ่พ่าน
2.นางสาว จันธิดา แซ่จ๋าว
3.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้านยาง
4.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ พงศ์พันเลิศ
5.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นาย สุรเดช จิรัฐิติวิชาไชย
6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.เด็กหญิง หมี่โย อางี
2.เด็กหญิง หมี่แล เยเบียง
3.เด็กหญิง ปวีณา อ้ายยี่
4.เด็กหญิง สุภาพร หมื่อแล
5.เด็กหญิง นวพร อำนวย
1.นาย วิภพ แก้วรากมุข
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กหญิง เกสรา นาแด่
2.เด็กหญิง พิมพิศา เบียงก่า
3.เด็กหญิง ปพิชญา ยันณี
4.เด็กหญิง จิรนันท์ ศรีเสาวลักษณ์
5.เด็กหญิง ชัชดาพร สอนแก้ว
1.นาง สุขกาย ยุวกุล
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
1.นางสาว อาทิตยา อินฟู
2.นางสาว อัฐพร ศิริเต็มวงศ์
3.เด็กหญิง ณกัญญา กฤษคม
4.นางสาว ณัฏฐิกา ไชยตั๋น
1.นาย ชุมพล ใจอุ่น
2.นาย นิกร ก้อนแก้ว
3.นางสาว ฐิติมา สังข์ทอง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.031687021255493 วินาที