#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย นราดล ดวงสุข
1.นาง ธัญญารัตน์ ธิมาไชย
2.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
2 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.นาย กิตติวรา ประสพสงค์
1.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
2.นาย ธนชัย ปาปะทัง
3 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย ปกรณ์ คำน้อย
1.นาย ชาติ วรภู
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
2.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย ปุณณวิช เจนวัฒนศิริชัย
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023782968521118 วินาที