#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
2.นาย สุรชัช เชอมื่อ
3.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
4.นาย นาวี ไชยวงค์
5.นาย กิตติศักดิ์ ทาวาง
6.นาย อธิวัฒน์ เปียเช
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นาย คุณานนต์ สันทรักษ์
2.นาย วงศกร โรงทา
3.เด็กชาย สิทธิชัย ยอมยา
4.นาย วศิน นิลวิจิตร
5.เด็กชาย วรากร ปิงเมือง
6.เด็กชาย ชินดนัย เนตรแสงสี
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กชาย ภาคิน ประกอบสาย
2.เด็กชาย กันตพัฒน์ อนุแก้ว
3.นาย มงคลชัย ป้องปก
4.เด็กชาย สหพันธ์ แก้วกันทา
5.นาย อัศวเทพ หมอกเหมย
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
5 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นาย ธัญธาดา หน่อแกว
2.เด็กชาย ณิชกุล อยู่เย็น
3.เด็กชาย ภูผา กลิ่นมาก
4.นาย ชยกร วังหมื่น
5.นาย ชยฉัตร วังหมื่น
6.เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิริสาร
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นางสาว ฝนนภา ขุนทิพย์ทอง
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.นาย วรชัย ชัยชนะ
2.นาย พีรณัฐ สิริคำ
3.นาย ภูริณัฐ วันดี
4.เด็กชาย ภัทรพล น้อยพุฒ
5.เด็กชาย ธนภัทร น้อยพุฒ
6.เด็กชาย ฆนพัฒน ตาธิเนตร
1.นาย เจริญ เตชะ
2.นางสาว ณัฐพร ทุยเวียง
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย รักชาติ สุขตามใจ
2.นาย บุญ คำตาน
3.นาย นฤบดี วงค์เมืองมา
4.นาย สมพงษ์ คำแก้ว
5.เด็กชาย อนิรุตร์ สุวรรณเรือง
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย ธนบัตร ยอดวุฒิ
2.นาย จิตติพัฒน์ เขียนจัตุรัส
3.นาย นันทกานต์ เนตตกูล
4.นาย ชวนากร พงศ์บรรดิ
5.นาย พีรพัฒน์ หลักคำ
6.นาย ธนกร ยอดวุฒิ
1.นาย วสันต์ จินดากาศ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02647590637207 วินาที