#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย จารุภัทร คำจริง
2.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
3.นาย ธันวา เเบเเชร์กู่
4.นาย จิณกร เเซ่หยิ่ง
5.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
6.นาย ภูมิวิชญ์ เเซ่ลี
7.นาย อามือ มาเยอะ
8.นาย ทราย ไทยใหญ่
9.นาย มูฮัมหมัด ไทยอนันต์
10.นาย วินัย คำเเสง
11.นาย เมธี วรรณะวงศ์
12.นาย อาทิตย์ ขุนซาง
13.นาย วรพล อายี
14.นาย ภวัต อาจาย
15.นาย ฐานพัฒน์ นามเเสง
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย อาฉะ เชกอ
2.นาย ศุภทิน มาเยอะ
3.นาย สุรเชษฐ์ มาเยอะ
4.นาย อาก่า เหว่ยเเม
5.นาย เอกชัย มาเยอะ
6.นาย กีรติ อาโผะ
7.นาย ลีฉู่ เบเช
8.เด็กชาย สมชาย มาเยอะ
9.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
10.นาย นันทวัฒน์ ชีหมื่อ
11.นาย วีรพล อยู่ลือ
12.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
13.นาย ไชธง เชอหมื่อ
14.นาย องอาจ ลอเเม
15.นาย เอกชัย เฌอหมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด
2.นาย สมชาติ ชาญไชย
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย กษิติ์เดช ทะนะใจ
2.นาย เทพทัต สายวงค์โห้
3.นาย ณัฐภูมิ อาสานาม
4.นาย ทฤษฎี นาเมืองรักษ์
5.นาย ทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ
6.นาย กิตติศักดิ์ ใจสมิง
7.นาย เตชภณ ไชยพล
8.นาย นันทวัฒน์ เครือวงค์
9.นาย มังกร สุขลอย
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย อัษฎายุธ พรมผัด
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย นายศุภัสโชค ไมตรีญาติ
2.นาย วิชยุตม์ ลีลาธรรมสัจจะ
3.นาย นนทวัฒน์ สุดยอด
4.นาย เครือลาว ลุงเริญ
5.นาย เกษมพันธ์ ชนาพรกฤช
6.นาย ตะวัน แซ่เจ่า
7.นาย ณัฐพล ลุงคำ
8.นาย สามหลู่ ลุงเริญ
9.นาย สาริน เรือนคำ
10.นาย ชุติวัต กาเร็ว
11.นาย ลอซา เปียงแหล่
12.นาย สุรัตน์ เปียงแหล่
13.นาย สุชาติ แซ่หวู่
14.นาย ธนากรณ์ ปัญญาใจ
15.นาย สุธิวัส วงศ์คำ
1.นาย ชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
2.นาย สุพจน์ ศรีธนะ
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นาย ภูมิพัฒน์ จันต๊ะ
2.นาย วรากร คำชุ่ม
3.นาย ชัยวัฒน์ อำนาจศาล
4.นาย อิทธิพัทธ์ ปวงคำยอด
5.นาย เจษฎากร บุญมาอินทร์
6.นาย คณิศร สุขภิญโญ
7.นาย กิตติศักดิ์ รสหวาน
8.นาย จอมพล พวงสมบัติ
9.นาย สิรดนัย เชียงพรม
10.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
11.นาย พิจิตร ชอบสราญ
12.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
13.นาย กรวิทย์ บัวเต้า
14.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
15.นาย นายชวัลวิทย์ เลาหมู่
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นาย ภัทรพงษ์ ชุปไธสง
2.นาย ทรงวุฒิ สวยเลิศ
3.นาย ชินพัฒน์ ศรีวิชัย
4.นาย ชิษณุพงษ์ สุขสำราญ
5.นาย ทัศนพล วุฒินุช
6.นาย ณัฐดนัย ต้าวติ๊บ
7.นาย นาวิน แก้วกระจ่าง
8.นาย ณัฐวุฒิ จักรดี
9.นาย ณัฐสิทธิ์ หมื่นยิ่ง
10.เด็กชาย พงศกร น้อยหมี
11.นาย ชัชนันท์ สายศักดิ์
12.นาย ธนกฤต แก้วสืบ
13.เด็กชาย ชญานนท์ ทนทาน
14.นาย จิรภัทร แสนสุยะ
15.เด็กชาย ยุทธนันท์ นุใจ
1.นาย ธนาเทพ ธิตา
2.นาย อนุชิต พรมอ้าย
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นาย จิรวัฒน์ หลี่
2.นาย นฤเบศร์ เล็กโสภี
3.นาย ภูวไนย ฟองศรี
4.นาย ณัฐนนท์ อินต๊ะวงค์
5.นาย ณพวุฒิ ปิกิน
6.นาย พานิธวัส ธิยะคำ
7.นาย อภิวิชญ์ วรรณสอน
8.นาย ปัณณวิชญ์ คาตายามา
9.นาย กรณัฐ สักแกหลี
10.นาย ณัฐภูมิ นามวงค์
11.นาย พลชล คูหากาญจน์
12.นาย ธีรยุทธ หลวงวงค์
13.นาย ภาคภูมิ เว่ยเชกู่
1.นาย นิธิพล อุโมง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นาย ณัฐสิทธิ์ เลิศอนันต์
2.นาย พงค์จักรภัทรติ์ ปานต๊ะรังษี
3.นาย ภูริศ ยศคำ
4.นาย ก้องตะวัน สงวนวงค์
5.นาย นิติมร เพ็ชรแก้ว
6.นาย กฤตนันทร์ เพชรรัตน์พันธุ์
7.นาย เฟื่องลาภ ศรีกอน
8.นาย เบญจกูล พวงมะลิ
9.นาย ศตพล ไชยเจริญ
10.นาย วัศพล ภูมิคอนสาร
11.นาย ศิริวัตติ์ แสนสล่า
12.เด็กชาย พัชรพงศ์ ยอดวีระพงศ์
13.นาย ผาภูมิ ผานาค
14.นาย เจษฎาภรณ์ กำแพงแก้ว
15.นาย ฐานันดร อินทวิชัย
1.นาย ธนวัตร สายทอง
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.039622068405151 วินาที