#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กหญิง ชันญานุช แซ่อู๋
2.เด็กหญิง ไอริณ แซ่จาง
3.เด็กหญิง ปวีร์ เพอะละ
4.เด็กหญิง มัณฑนา แสงงาม
5.เด็กหญิง สิรินดา แซ่ลู่
1.นาย ภิเบส อริยะ
2 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.เด็กหญิง วรัณภรย์ ตันติยานนท์
2.เด็กหญิง นลินนิภา วันดี
3.เด็กหญิง เกศริน คำตุ้ย
4.เด็กหญิง ศศิขวัญ เป็งปัญญา
5.เด็กหญิง ธารธารา บุญช่วย
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กหญิง กรกนก นุชท่าโพธิ์
2.เด็กหญิง ชลิตา ตุ้มไธสงค์
3.เด็กหญิง ชินานา แปงกล
4.เด็กหญิง ญาฌาธิป พันสุภะ
5.เด็กหญิง ภรขวัญ อาจนาเสียว
6.เด็กหญิง มาลีรัตน์ มะลิ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง ปริชาติ แก้ววงษ์
2.นางสาว พัชรธิดา ปงชาคำ
3.นางสาว ณัฐนันท์ ปงเมฆ
4.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ทิตา
5.นางสาว วรัชญา เนตรพนา
6.นางสาว สุคนธ์ บุญเพ็ง
1.นาย สมเกียรติ สาคร
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
5 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.เด็กหญิง วิภาภรณ์ วิหาร
2.เด็กหญิง พรไพลิน ขาวละออ
3.เด็กหญิง สาริกา แซ่หาญ
4.นางสาว กนชญธธกนชญธ ลีลาธรรมสัจจะ
5.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ยศโทร
6.เด็กหญิง ศุภานัน ยศโสทร
1.นาย พิพัฒน์ ยะวงค์
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.เด็กหญิง กนกรักษ์ เพียรงาม
2.เด็กหญิง กานตกิรตา ซุยหาญ
3.เด็กหญิง เชษฐ์ธิดาภร ยอดวงศ์
4.เด็กหญิง พรรณชนก ซาวคำเขตต์
5.เด็กหญิง ทักษพร หวานเสียง
6.เด็กหญิง นชริยา วงศ์หน่อ
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กหญิง นันทิชา แจ่มใส
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ มูลแดง
3.เด็กหญิง วิลาสินี จาไผ่
4.เด็กหญิง ภูตะวัน ไข่กา
5.เด็กหญิง ปุริมปัชญ์ วาบสูงเนิน
1.นาย อดิเรก วิลัย
2.นาย ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ
8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา มณีสาร
2.เด็กหญิง ปริชาติ วรารมย์
3.เด็กหญิง จิรัชญา เหม็งทะเหล็ก
4.เด็กหญิง อริศรา เฉียบแหลม
5.เด็กหญิง ธนพร โพธิ์เกตุ
1.นาย พิษณุ ปันพรม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.030923843383789 วินาที