#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.เด็กชาย ภัทรกร มหาวงศนันท์
2.เด็กชาย กรณิศ อุดมลาภ
1.นาง ธัญญารัตน์ ธิมาไชย
2.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
2 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.นาย ณรงค์สิทธิ์ อินธิศักดิ์
2.เด็กชาย อภิชาติ ภูทะระ
1.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
2.นาย ธนชัย ปาปะทัง
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย กิตติกร วิธรรม
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ คำไชย
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
4 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.เด็กชาย ยงยุทธ จ๋อมทาน
2.เด็กชาย วชิรพล จักร์เงิน
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กชาย กรพัฒน์ สักแกหลี
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ นาทะสัน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กชาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
2.เด็กชาย อภิชาติ ชัยฤทธิ์
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
2.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย นันทพงศ์ พลายวัน
2.นาย ปุณณสิน อินทนนท์
1.นาย สุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ
2.นาย จตุพร มากด่าน
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ รัตนชมภู
2.เด็กชาย ธรรมลักษณ์ กรุณา
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027113914489746 วินาที