#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย ศุภณัฐ จุหลัน
2.เด็กหญิง ณัฐวดี พันธุ์มาตร์
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย อนันท์ อวรรณา
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย กิตติภูมิ ชุ่มมงคล
2.เด็กหญิง กนกพร รุ่งขวัญเรือน
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
1.เด็กชาย ปวรุตม์ หม้อฤชัย
2.เด็กหญิง ปริฉัตร อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
4 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.เด็กชาย จักรริน แซ่ฟุ้ง
2.เด็กหญิง นงนภัส แซ่เล่า
1.นาย อุทัย จันทครู
5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กหญิง พอเพียง แพงละลวง
2.นาย กฤษิกร สันกว๊าน
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย ศรุต จีนา
2.เด็กหญิง สุพิชญา สีมอย
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กชาย ก้องภพ ทองอินทร์
2.เด็กหญิง กมลฉัตร ต๊ะฝั้น
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
2.นาย ฉลอง สุยะวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024131059646606 วินาที