#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย รัชชานนท์ เมืองก้อนกาศ
2.นาย ปฏิภาณ เขียวรัมย์
3.นาย ชัยพัทธ์ จินณรักษ์
4.นาย ธนาธร มุ่งงาม
5.เด็กชาย ภีวัฒน์ พงษ์พิศาลเวช
1.นาย สุริยา เสนาดี
2.นาย สมิต แก้วมาลา
3.นาย พัทธดนย์ ไชยเนตร
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย อนุวัฒน์ อินแปง
2.นาย ศุภกร เขื่อนแก้ว
3.นาย บุญจันทร์ กวาน
4.นาย ยอดชาย จะโพ
5.นาย ณรงค์เดช หนานใจ
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นาย จิรภัทร บุญเจิง
2.นาย ธงชัย แสนเทพ
3.นาย วรโชติ อุสาใจ
4.นาย ไก่ แซ่ท่อ
5.นาย ชนะชัย ฟ้าอุดมทรัพย์
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
2.นางสาว อภิญญา หอมนาน
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย จื่อ แซ่ว่าง
2.นาย ธงชัย แซ่ซ้ง
3.นาย อิงครัต เชาว์ลีวัฒน์
4.นาย สมเกียรติ แซ่มัว
5.นาย อภิสม แซ่ว่าง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
4.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
5 โรงเรียนวาวีวิทยาคม
1.นาย อาหมื่อ มาเยอะ
2.นาย วีระเดช จู่ปอ
3.นาย โกวิท นามแก้ว
4.นาย สุริยา เชอมือ
1.นาย ปรัชญา ผัดขัน
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย สีหนาท โพธิ์อุดม
2.นาย สาม ลุงตาล
3.นาย บุญแก้ว วรรณา
4.นาย ศุภัสโชค ไมตรีญาติ
5.นาย พฤตินัน ศิริวัฒน์ธนาโชติ
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย เกียรติภูมิ กองจาย
3.นาง จีรพร กองจาย
4.นาย สุวิทย์ สีตื้อ
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นาย คณิศร กวาวสนั่น
2.นาย ปิยะพงษ์ กาวี
3.นาย กฤตยชญ์ ยุวกุล
4.นาย รฐนนท์ ชุ่มใจ
5.เด็กชาย พีรกานต์ ปวงคำ
1.นาง สุขกาย ยุวกุล
8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.นาย นันทวัฒน์ วิโย
2.นาย ฐานันดร อินทวิชัย
3.นาย สรภพ มีเสงี่ยม
4.นาย พีรพัฒน์ คำชาย
5.นาย เอกรินทร์ หาญวัง
1.นาย อิทธิศักดิ์ แหละไหม
2.นาย รัตนชัย พุฒใต้

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.030609846115112 วินาที