1.เด็กชายณัฐพล คำภีร์

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
2.เด็กชายมงคล อ่องแสง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0037
กรีฑา
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
3.เด็กชายวีรภัทร จะเหมาะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
4.เด็กชายศุภกร ภัทรเสถียรชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0009
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
30 พ.ย 542
5.นายณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0013
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0017
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
6.นายพณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0032
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0085
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
7.นายพฤตินัน ศิริวัฒน์ธนาโชติ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0059
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0026
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
8.นายสุรัตน์ เปียงแหล่
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0063
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0007
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
9.นายเกษมพันธ์ ชนาพรกฤช
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0007
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0017
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
10.นางสาวจิราภรณ์ แก้วดี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0072
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0071
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
11.นางสาวเกวลิน โชงเขียว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0074
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.066904067993164 วินาที