#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย ปกรณ์ คำน้อย
2.นาย อภิรักษ์ มีประเสริฐ
1.นาย ชาติ วรภู
2 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นาย ภัทรพงษ์ ชุปไธสง
2.นาย ณัฐวัฒน์ วุฒินุช
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กชาย จุนตะ ฮิระอิ
2.นาย จิรภัทร สมุทรความ
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
2.นาย เกษมพันธ์ ชนาพรกฤช
3.นาย สมเจต ลุงซอ
4.นาย กฤษฎา ปินตาแก้ว
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
2.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
2.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
1.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย นพดล คำใจ
2.นาย คทากร ศิลาซาง
1.นางสาว อภิญญา ไชยโย
2.นางสาว จารุณี ทายะ
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย พีรวัส ภักดียนต์เจริญ
2.เด็กชาย ภาสวิชญ์ จตุรพิธพรพงษ์
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
2.นาย ธนิน โซดากุ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
2.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.032569169998169 วินาที