#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นาย วรเวช ลักษณาการ
2.นาย จัว แซ่วื่อ
3.นาย อังคาร แซ่ม้อ
1.นาย อุทัย จันทครู
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล
2.นาย สุรัตน์ แซ่เห้อ
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วรรณสอน
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
3 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นาย พิเชษฐ สุวรรณ์
2.นาย สมศักดิ์ ขัดแก้ว
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย พงศกร อินต๊ะยศ
2.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
3.นาย เอกพันธุ์ ยารวง
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย จ๋า แซ่เล่า
2.นาย หมอเเสงสว่าง แซ่เล่า
1.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
2.นาย สมชาติ ชาญไชย
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย สหวิทย์ พสิษฐ์ไพศาล
2.นาย ธีรภัทร ใจจาย
3.นาย พณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
2.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นาย ยุทธภูมิ ภาสดา
2.นาย ธนกฤต ใจอ้าย
3.นาย สิรภพ ศรีฤทธิ์
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.031414985656738 วินาที