#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย รัตติกรณ์ แก้วรากมุข
2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย พฤตินัน ศิริวัฒน์ธนาโชติ
1.นาย พิษณุ ปันพรม
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.นาย วสันต์ จันทร์นี
1.นาย พงศกร สุทธศรี
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย อนันต์ สามมุข
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นาย กิติรัฐ ชมเชย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02159309387207 วินาที