1.นายนัทพงษ์ พรมจีน

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0046
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0047
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0045
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2.นางสาวมาลี วุยยือ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0076
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3.นางสาวรสสุคนธ์ กันธิ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4.นางสาววรนุช ประมาณเมือง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5.นางสาวอัยญดา กล่องชู
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0079
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0072
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0073
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
6
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.034169912338257 วินาที