#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
1.เด็กชาย กันตณัฐ อ่อนนวน
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.เด็กชาย สหโชค พุทธเนตร
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย อาผ่า เลอะเชอ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.นาย ธนกฤต อุตะมะโยธิน
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.เด็กชาย ธีรภัทร คาลี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023581981658936 วินาที