#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
1.เด็กชาย วรุณ แซ่ฟุ้ง
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ เมืองฮาย
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
4 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.เด็กชาย ธนกฤต ดวงสีจันทร์
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย ยี่แก้ว แสน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.034296989440918 วินาที