#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นางสาว นัดธิช ผูกพันธ์
2.นางสาว ณภัทรา เห้อเจริญทรัพย์
3.นางสาว อริสรา กันทวี
4.นางสาว นฤมล คำมา
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว รสสุคนธ์ กันธิ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
2.นางสาว ภัณฑิรา พรมตัน
3.นางสาว ธัญชนก ฟักก่าเขียว
4.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
2.นางสาว ไอลดา กุณา
3.นางสาว กันยา ลอซู
4.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
2.นางสาว ไอรดา กุณา
3.นางสาว กันยา ลอซู
4.นางสาว วีรดา หงษ์คำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020774126052856 วินาที