#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว นามู่ แซเบ้อ
2.นางสาว หอมฟอง บัวแก้ว
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
2 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.นางสาว นฤชยา มีตื้อ
2.นางสาว กัญญาวีร์ ฉายา
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นางสาว กาญจณา กันธะนภี
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
2.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นางสาว วิญาดา กาวิชา
2.นางสาว บัณฑิตา อุ่นนันท์
3.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
5 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นางสาว ศลิษา รักษาป่า
2.นางสาว จิรนันท์ คำปัน
3.นางสาว วรัชยา เมืองมูล
1.นาย อุทัย จันทครู
6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว ณฤดี อินทะรีย์
2.นางสาว ฐิตาภา โต๊ะถม
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
2.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นางสาว ธารารัตน์ รุ่งเรือง
2.นางสาว ปรียาลักษณ์ เดชพลมาตร์
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025769948959351 วินาที