#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว มาลี วุยยือ
3.นางสาว รสสุคนธ์ กันธิ
4.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
2.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
3.นางสาว ภัณฑิรา พรมตัน
4.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
1.เด็กหญิง วีรปริยา จันดา
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว ธนภร นวลแก้ว
3.นางสาว จิระนันท์ ชัยประสิทธิ์
4.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
2.นางสาว นภัสสร กิตติวรศรีสกุล
3.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
4.นางสาว กุลนันท์ สีลารักษ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019999980926514 วินาที