#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.นางสาว วิภาดา หล่ายนาสาร
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
2 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว ฟ้าใส พูเบกู่
1.นาย วสุพล มังคลาด
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.นางสาว ธารารัตน์ ถาชุม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022603988647461 วินาที