#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตบอล ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ณธนันท์ เขื่อนวิเศษ
2.นาย ปรเมษฐ์ ติยะธะ
3.นาย พิพัฒพงษ์ ดาวัล
4.นาย ตะวันเทพ สมวัน
5.นาย ไตรภพ ชำนาญพล
6.นาย อภิวัฒน์ พิมพ์มาตย์
7.นาย ญาณเทพ เครือวงค์สืบ
8.นาย อังกูร ไชยมงคล
9.นาย ณัฐพงศ์ พิชัย
10.เด็กชาย เจ้าพญา ทะลอมคำ
11.นาย หน่อทูล ลุงจาย
12.นาย พัสกร คิดอ่าน
13.เด็กชาย โตษินธุวานนท์ อินนันชัย
14.เด็กชาย ศุภณัฐ ชัยประภา
15.เด็กชาย กรวินท์ ธิวัง
16.เด็กชาย กฤตพจน์ หัตถกอง
17.นาย จิรายุส แซ่หาญ
18.เด็กชาย กรตะวัน มีอาหาร
19.เด็กชาย อนุรักษ์ ธรรมเส็ง
20.นาย ณัฐวุฒิ ติคำ
21.นาย วรพงษ์ บัวไข
22.นาย พัฒนพล คำภาษี
23.นาย กิตติพงษ์ กิจคม
24.เด็กชาย อนนท์กานต์ สุระมานะ
25.นาย ศิวกร ศิริภักดิ์
2 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ณัชชา แสงเพชร
3 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว อาทิตยา อินฟู
2.นางสาว อัฐพร ศิริเต็มวงศ์
3.เด็กหญิง ณกัญญา กฤษคม
4.นางสาว ณัฏฐิกา ไชยตั๋น

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.011797904968262 วินาที