#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐวุฒิ เถาวัลย์
2.นาย ชัยจรัสวงค์ พรมสี
3.นาย เกษมสันต์ แสนแก้ว
4.นาย กรวิชญ์ หลายแห่ง
2 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว มุกธิดา คงทน
2.นางสาว ธิดารัตน์ คงทน
3.นางสาว เปรมศินี นามศรีทิ
4.นางสาว พัชญาภัค ศรีหมื่น
5.นางสาว พัชญาภา ศรีหมื่น
3 ฟุตบอล ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐพงศ์ อุตมา
2.นาย กิตติภูมิ ราตรี
3.นาย พีรชชัย หมูแปง
4.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
5.นาย พงศ์พัทธ์ คำทอง
6.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
7.นาย จิรายุ แลเซอะ
8.นาย นิธินาคินทร์ ใจมิภักดิ์
9.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
10.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
11.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
12.นาย กิตติชัย เยี่ยเบี่ยงกู่
13.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
14.นาย ฐนกร ฟูแสง
15.นาย ชวัลวิทย์ เลาหมู่
16.นาย พีรพัฒธิ์ นาใจ
17.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
18.นาย วรากร คำชุ่ม
19.นาย ยุทธนา จันทร์โสดา
20.นาย กิตติศักดิ์ ชื่นดวง
21.นาย พิจิตร ชอบสราญ
22.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
23.นาย แดง ไทยใหญ่
24.นาย ประกาย สารคำ
25.นาย กฤษติกรณ์ มะโนวัง
4 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ภูมิพัฒน์ จันต๊ะ
2.นาย วรากร คำชุ่ม
3.นาย ชัยวัฒน์ อำนาจศาล
4.นาย อิทธิพัทธ์ ปวงคำยอด
5.นาย เจษฎากร บุญมาอินทร์
6.นาย คณิศร สุขภิญโญ
7.นาย กิตติศักดิ์ รสหวาน
8.นาย จอมพล พวงสมบัติ
9.นาย สิรดนัย เชียงพรม
10.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
11.นาย พิจิตร ชอบสราญ
12.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
13.นาย กรวิทย์ บัวเต้า
14.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
15.นาย นายชวัลวิทย์ เลาหมู่
5 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
2.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
6 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดง
7 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว อนุธิดา ลุงดี
8 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย มอญ ลุงธรรม
9 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย เดชรัตน์ชัย ดวงวงศ์ญาติ
2.นาย แดง ไทยใหญ่
3.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
4.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027266979217529 วินาที